Om StepOut

StepOut-programmet är en fantastisk möjlighet för dig att komma ut i världen och upptäcka vad mission kan handla om i praktiken! Du får resa till en annan del av världen för att lära dig av och göra insatser inom Evangeliska Frikyrkans internationella arbete.

Programmet består av tre olika faser: förberedelsefasen, utlandsfasen och uppföljningsfasen. Som en röd tråd genom hela programmet går tre tematiska perspektiv: mission, kultur och utvecklingssamarbete.

Antar du utmaningen?

Programmets tidscykel

 • 15 april 2021: sista ansökningsdag
 • april-juni: rekryterings- och placeringsprocess
 • juni-augusti: förberedelse
 • 16-20 augusti 2021: förberedelsekurs (preliminärt datum)
 • september-januari: utresa
 • januari-maj: hemkomst
 • maj-december: uppföljning och informationsarbete

Syfte

StepOut-programmet syftar i första hand till att ge unga människor en större förståelse för den värld vi lever i och de olika förutsättningar man kan ha som människa. Med detta som utgångspunkt vill vi förstärka ungas intresse för internationell mission och ge insikt i vad det kan handla om i praktiken. Dessutom vill vi stärka kunskapen om Evangeliska Frikyrkan (EFK), våra samarbetspartners och olika projekt.

Vår förhoppning är att programmet ska bidra till att bygga broar mellan kulturer och människor. Mötet med andra kulturer och religioner tror vi också ökar praktikanternas kompetens att leva i dagens mångkulturella samhälle. Vidare hoppas vi att praktikerfarenheten får betydelse för flera av praktikanterna i val av utbildning och yrke.

Men praktikanterna själva utgör inte den enda målgruppen för programmet. Avsikten är att kunskap och erfarenheter som de får på sina praktikplatser ska föras vidare till den sändande församlingen i Sverige, och där leda till ett ökat internationellt engagemang.

Vår strävan är också att programmet ska bidra till stärkta band mellan EFK och dess partners, samt till att stärka kapaciten hos våra partners.

Målsättning

Utifrån ovanstående syften förväntar vi oss att uppnå följande resultat med programmet:

 • Ökad kunskap och ett ökat personligt engagemang hos praktikanterna för internationell mission i hela dess bredd, inklusive globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete och Agenda 2030, samt för interkulturella frågor i Sverige.
 • Ökad kunskap och ett ökat engagemang inom EFKs församlingar för internationell mission i hela dess bredd, inklusive globala utvecklingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete och Agenda 2030.
 • Ökad kunskap och kapacitet hos praktikantmottagande organisation att uppnå målsättningar som relaterar till Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Fördjupad relation mellan EFK och praktikantmottagande samarbetsorganisation, samt ökad kapacitet hos samarbetsorganisationen att uppnå målsättningar i verksamheten som relaterar till partnerskapet med EFK.

Historia

Olika former av praktikmöjligheter för unga människor har länge varit en del av Evangeliska Frikyrkans (EFKs) internationella arbete.

Redan EFKs modersamfund (Fribaptistsamfundet, Helgelseförbundet och Örebromissionen) satte stort värde på korttidsarbete, och verksamhetens historia sträcker sig tillbaka till slutet av 70-talet då Örebromissionen antog målsättningen att sända ut minst fem stipendiater per år. I samband med bildandet av EFK 1997 föddes praktikantprogrammet StepOut som sedan dess skickat ut över 500 praktikanter för att delta i rörelsens internationella arbete.

I menyn hittar du mer information!